Hoofregel: Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgd.

Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van het verblijf te genieten.

 

1. Auto’s/motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden.

2. Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd

( tenzij u vrijstelling heeft van de beheerder).

3. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij

gehouden te worden voor ambulances,brandweer etc.

4. Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle

motorvoertuigen afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden.

Let u er zelf ook op, als u het terrein kapot rijd heeft u daar zelf ook ellende

van, tijdens de zomer. Parkeert u uw auto met nat weer in de parkeervakken.

5. Vermijd het rijden met uw auto/motor op het park zoveel mogelijk. Gebruik hem alleen voor

een enkele keer binnen komen of verlaten van het terrein.

6. Parkeert u niet meer dan een auto op het terrein en uitsluitend personenauto’s niet groter

dan een MPV. Aanhangwagens mogen niet op het terrein gestald worden.

7. Auto’s van bezoekers kunnen op het parkeerterrein, buiten de slagboom, geparkeerd worden.

8. De slagboominstallatie is buiten werking van 22:00 tot 07:30 uur. Natuurlijk kunt u in

NOODGEVALLEN ons terrein met de auto verlaten.

9. Het is niet toegestaan uw sleutel voor de slagboom uit te lenen.

10. Het is niet toegestaan met motorische kracht op de markplas te varen.

11. Bezoekers zijn bij ons welkom, wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te

nemen. Overnachtende bezoekers dienen zich bij ons te melden.

12. Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere

geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten.

13. Tussen 22:00 uur en 07:30 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. In die periode is het dus niet

toegestaan lawaai te maken en is er een rijverbod voor gemotoriseerd verkeer.

14. ‘s Zondags houden we zondagsrust, er mogen dan geen werkzaamheden verricht worden, dus niet tuinieren, bouwwerkzaamheden of recreatieve activiteiten op de camping of op/in de plas e.d. 

15. . Huisdieren/honden zijn welkom op ons terrein, per standplaats maximaal 2 honden. Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn. De honden mogen niet op het park uitgelaten worden! De speeltuin en andere kinderspeelplaatsen zijn verboden terrein voor honden.Vecht- en bewakingshonden oftewel de categorie hoog risico honden, zijn niet toegestaan op ons terrein ( zie lijst Rijksoverheid).

16. Het terrein heeft een recreatieve bestemming. Het vanuit uw kampeermiddel of elders op het

terrein te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is cq. het

drijven van handel in de ruimste zin van het woord is dan ook niet toegestaan.

17. Het is niet toegestaan, behoudens gebruikelijk onderhoud, op het terrein te graven, bomen te

kappen of struiken te snoeien, omheiningen of erfafscheidingen aan te brengen zonder

toestemming van de beheerder.

Ook het plaatsen van bij- en of aanbouwsels, extra tentjes, hekwerken etc. dienen in overleg te

gebeuren.

18. Water en elektra zijn duur, wees er zuinig mee. U beschikt over een aansluiting van 6 ampère,

dit is voldoende voor normaal huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan zelf handelingen te

verrichten aan de elektriciteit- of watervoorzieningen.

19. Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u eraan mee dat het zo

blijft. Kleine kinderen (tot 5 jaar) mogen slechts onder begeleiding van een volwassene

gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen. In het toiletgebouw mag niet worden

gerookt. Wilt u de douche na gebruik droog trekken met de stripper.

Luiers en bandages graag in de daarvoor bestemde emmers deponeren.

Wilt u er op letten dat het sanitaire gebouw geen speelplaats voor kinderen wordt.

20. De diepte van de zwemvijver varieert van 50 cm tot 900 cm. Er wordt geen permanent

toezicht op de zwemvijver uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en

in het bijzonder op de kinderen te letten. Kleine kinderen (tot 6 jaar/zonder diploma) mogen

zonder toezicht van een volwassene niet in of bij de zwemvijver. Zwemmen in de plas is

geheel voor eigen risico en verantwoording.

Het is niet toegestaan boten in de plas te leggen zonder toestemming van d beheerder.

Vanwege het familiekarakter van ons park, is het niet toegestaan om topless te zonnebaden.

21. Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Dit gezegde geldt niet alleen voor uw medekampeerders, maar ook tegenover de bewoners

en eigenaren van landerijen in de omgeving van de camping. De beheerder zal er daarom

streng op toezien dat door u, uw huisgenoten en gasten deze landerijen en kavels van

anderen niet worden betreden, vervuild of ander hinder wordt aangedaan.

22. De gasten zijn ten volle aansprakelijk voor de schade door hen aan eigendommen van de

camping of andere gasten toegebracht. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor

ongevallen aan gasten overkomen, noch voor diefstal, brand of op andere wijze verloren

gaan of beschadigd worden van eigendommen van gasten ( art. 16 recron-voorwaarden)

Voor alle losse objecten bijv. bloempotten, bankjes, lampjes etc. welke zich op ons terrein

Bevinden, geldt dat ze daar geheel voor uw eigen risico staan.

23. Wapens van welke soort of aard dan ook, zijn ten strengste verboden.

24. In uw kampeermiddel dient een goedgekeurd blusapparaat voorhanden te zijn. Om

brandgevaar te voorkomen, is het niet toegestaan om kampvuren aan te leggen en barbecuen

is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

a. Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.

b. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw tent of caravan.

c. Plaats de barbecue op een verharde ondergrond.

d. Laat de barbecue na gebruik 12 uur afkoelen.

e. Gebruik aanmaakblokjes i.p.v. spiritus.

f. Houdt bij het barbecuen rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min

mogelijk hindert.

Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus

zijn.

25. Vuurkorven e.d. zijn i.v.m. overlast en brandgevaar niet toegestaan.

26. In verband met het feit, dat wij ALLEN gebaat zijn met het terrein vrij te houden van

ratten, muizen en dergelijk ongedierte, is het absoluut noodzakelijk, dat zelfs het kleinste

stukje afval in de daarvoor bestemde afvalemmers worden gedeponeerd, zeg dit ook aan

uw kinderen, een klokhuis of een stuk brood kan al veel narigheid veroorzaken. U dient

uw volle vuilniszak goed afgesloten in de daarvoor bestemde container te deponeren.

Men is verplicht bij vertrek, de vuilniszak in de container te deponeren i.v.m. katten die

de zakken open kunnen scheuren. Ook is het niet toegestaan vogelvoer neer te leggen/hangen

in de periode van mei t/m september.

27. Het afval:

Chemisch afval – mag in geen geval in de container, u kunt kleine hoeveelheden bij ons

inleveren.

• Oud papier – kunt u in de papiercontainer doen, naast de vuilcontainer.

• Snoeihout – achter op het terrein waar het bordje snoeihout bij staat.

• Grof vuil – Dit kunt u bij Kegelaar in Opheusden of bij Spies in Kesteren brengen.

• Glas – in de glascontainer.

• Plastic – in de plastic container

28. Alhoewel wij ons uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten

verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen

proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende

dan kunt u, omdat u op een Recron-camping staat, uw klacht voorleggen aan de

Geschillencommissie Recreatie te Den Haag.

29. Indien u één van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven.

Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u ontbinden.

Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.

30. Tot slot volgen hieronder een aantal telefoonnummers welke nuttig voor u kunnen zijn:

• Alarmnummer 112, als elke seconde telt.

• Politie algemeen: 0900 – 8844 (wel politie, geen spoed)

• Telefoonnummers camping

0488-482731 b.g.g. 

06-34066496 (Jos)

06-53585790 (Trijnie)

 Huisartspraktijk ‘De Witte Reiger’

Dkt. G van Empelstraat 19, 4043 LZ Opheusden

Huisarts: 

J. Huisman, tel. 0488-441213

T.J. Jonker, tel. 0488-441393

Hier bevind zich tevens Apotheek de Linge, tel. 0488-4425440t88

• Huisartsenpost 

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel verzorgt in de regio de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Wie een huisarts nodig heeft, moet altijd eerst bellen, er is geen vrije inloop, tel. 0900- 7060504.

• Dierenarts: Dierenkliniek de Lingehoeve, tel. 0488- 482900

• Dierenambulance: Stichting Dierenhulp, tel. 0344-627071